Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

VSTUPNÍ PROHLÍDKA ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH NA DPP A DPČ

Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Je na zaměstnavateli, aby po dobu přechodného období (do 1. 4. 2013) rozhodl o nutnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku pro své zaměstnance na DPP a DPČ. S ohledem na rozsah nové právní úpravy pracovně lékařských služeb, včetně nově stanovených podmínek, je pro jejich zajištění a poskytování v uvedeném zákoně vymezeno přechodné ustanovení, které stanoví „časový“ prostor pro uvedení pracovně lékařských služeb do souladu se zákonem. Zákon v § 98 výslovně stanoví, že pracovně lékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 4. 2013 (platí i pro zaměstnavatele, který zajišťuje pracovně lékařské služby pro své zaměstnance).
Mezi nově stanovené podmínky patří zejména povinnost zajistit pracovně lékařské služby na základě písemné smlouvy, povinnost zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovně lékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno, odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovně lékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádá, nebo povinnost poskytovatele pracovně lékařských služeb vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, vést dokumentaci o pracovně lékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, nebo povinnost osob ucházejících se o zaměstnání podrobit se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu vstupní lékařské prohlídce.
Z hlediska zákoníku práce je třeba vycházet z jeho § 32, podle kterého v případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Na základě § 77 odst. 2 zákoníku práce se na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahují všechna ustanovení zákoníku práce, která upravují povinnosti zaměstnavatelů a práva a povinnosti zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se i na tyto zaměstnance vztahuje § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Na základě uvedených skutečností je na zaměstnavateli, aby po dobu přechodného období s ohledem na dosavadní právní předpisy rozhodl o nutnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku pro své zaměstnance.

Zdroj: MZ ČR