Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

1309 TESTOVÝCH OTÁZEK BOZP

Kniha není momentálně na skladě.
Obálka knihy
Autor:
Šenk Zdeněk
Nakladatel:
Anag
Vydáno:
2/2011
Popis:
1. vydání
Nová publikace zkušeného lektora z oblasti BOZP Zdeňka Šenka 1309 testových otázek BOZP je přehlednou příručkou, v níž autor čtenářům předkládá podrobné otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s dvěma variantami odpovědí u každé z nich. Uživatel této příručky si tak může otestovat vlastní znalosti z BOZP, správnost odpovědí si může sám ihned ověřit v klíči, který u každé správné odpovědi uvádí také přesný odkaz na zákonné ustanovení, jež danou otázku řeší.
Ve druhé části publikace je popsán proces vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP a je zde uvedeno 10 vzorových písemných testů pro ověření jejich znalostí.
V závěru knihy je podrobně popsána problematika odborně způsobilé osoby v prevenci rizik včetně příkladu smlouvy mezi zaměstnavatelem a OZO BOZP.

Rozmanitost využití publikace
Cílem této prakticky zaměřené publikace je pomoci případným zájemcům v přípravě na zkoušku z odborné způsobilosti či při koncipování školení zaměstnanců, ale také při efektivním zajišťování prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Brožovaná, 416 stran.

Obsah
Předmluva Pavla Sodomky
Předmluva JUDr. Anny Samkové
1. Úvod
Všeobecné pojmy, definice a zkratky
2. Zákony – testové otázky
2.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (226 testových otázek)
2.2 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (58 testových otázek)
2.3 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (8 testových otázek)
2.4 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (8 testových otázek)
2.5 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (5 testových otázek)
2.6 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
(5 testových otázek)
2.7 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (8 testových otázek)
2.8 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (8 testových otázek)
2.9 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (24 testových otázek)
2.10 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (5 testových otázek)
2.11 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (19 testových otázek)
2.12 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (9 testových otázek)
2.13 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (17 testových otázek)
2.14 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (4 testových otázek)
2.15 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (8 testových otázek)
2.16 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (2 testové otázky)
2.17 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (3 testové otázky)
2.18 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2 testové otázky)
2.19 Zákon č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (3 testové otázky)
2.20 Správné odpovědi
3. Nařízení vlády – testové otázky
3.1 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (24 testových otázek)
3.2 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (10 testových otázek)
3.3 Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (20 testových otázek)
3.4 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (57 testových otázek)
3.5 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (22 testových otázek)
3.6 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (125 testových otázek)
3.7 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (10 testových otázek)
3.8 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (18 testových otázek)
3.9 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (10 testových otázek)
3.10 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (16 testových otázek)
3.11 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (115 testových otázek)
3.12 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (48 testových otázek)
3.13 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (70 testových otázek)
3.14 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (28 testových otázek)
3.15 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (8 testových otázek)
3.16 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (218 testových otázek)
3.17 Správné odpovědi
4. Vyhlášky – testové otázky
4.1 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (11 testových otázek)
4.2 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (7 testových otázek)
4.3 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (7 testových otázek)
4.4 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (3 testové otázky)
4.5 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (1 testová otázka)
4.6 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (14 testových otázek)
4.7 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách (23 testových otázek)
4.8 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (27 testových otázek)
4.9 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (12 testových otázek)
4.10 Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou
a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (3 testové otázky)
4.11 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limity hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli (9 testových otázek)
4.12 Správné odpovědi
5. Školení a výcvik zaměstnanců
5.1 Legislativní základ
5.2 Vzorová osnova školení
5.3 Efektivnost školení
5.4 Dokumenty a záznamy ze školení
5.5 Nejčastější úskalí a nedostatky při školení zaměstnanců
5.6 Školení zaměstnanců vyžadované právními předpisy – přehled
6. Testy pro ověření znalostí účastníků školení
Test č. 1 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Vrcholové vedení
Test č. 2 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Vedoucí zaměstnanci
Test č. 3 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Vedoucí zaměstnanci
Test č. 4 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Administrativa
Test č. 5 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Údržbáři
Test č. 6 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Skladníci
Test č. 7 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Operátoři strojů a zařízení
Test č. 8 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Ostatní zaměstnanci
Test č. 9 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Odškodňovací komise
Test č. 10 Ověření znalostí z problematiky BOZP – Interní auditoři BOZP
7. Vzdělávací projekt HELLA
8. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
8.1 OZO BOZP – legislativní základ
8.2 Vzorová smlouva mezi zaměstnavatelem a OZO BOZP
8.2.1 Časová dotace pro služby BOZP
9. Závěr
Cena: 399,00 Kč