Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

ABECEDA PERSONALISTY

Kniha není momentálně na skladě.
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Anag
Vydáno:
2/2011
Popis:
4. vydání
Příručka Abeceda personalisty 2011 je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se mimo svůj hlavní obor zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám, účetním, své v ní naleznou i majitelé malých firem zastávající současně funkci hlavního manažera.

Personalistika od A do Z
Publikace Abeceda personalisty 2011 je průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich permanentní vzdělávání). Zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako jsou pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se vztahy k úřadům práce, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům.

Aktuálníznění pro rok 2011
Nové vydání Abecedy personalisty reaguje na změny vyvolané novelami zákonů k počátku roku 2011. Podstatným doplněním prošly kapitoly, které se zabývají personální strategií, řízením a postupy v náročných podmínkách ekonomické krize, řešením jejich dopadů do personální práce jak v současnosti, tak i v následném období.

OBSAH
1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Slovníček ke kapitolám 1 až 3
Použité zkratky
1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?
1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů a celoživotní učení
1.1.2 Cesty realizace strategie rozvoje lidských zdrojů
1.1.3 Strategické trendy řízení změn v rozvoji lidských zdrojů
Jaké jsou poznatky českých firem?
1.2 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
1.2.1 Úloha personálních manažerů v podnikání
1.2.2 Současné problémy a úkoly personální práce v českých podnicích
1.2.3 Současné problémy a úkoly světa práce
1.3 PERSONÁLNÍ ÚTVARY A JEJICH POSTAVENÍ
1.3.1 Strukturální uspořádání managementu lidských zdrojů
1.3.2 Hlavní úkoly a obsah základních činností managementu řízení lidských zdrojů
1.4 VEDENÍ LIDÍ A JEHO STYL
1.4.1 Manažer pro třetí tisíciletí
1.4.2 Vedení lidí jako řídící jednání
1.4.3 Zásady vedení lidí
1.4.4 Účinný řídící styl a tvůrčí vedení
1.4.5 Nové způsobilosti k tvůrčímu vedení
1.4.6 Znalostní management v práci personalisty
1.5 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBDOBÍ CYKLICKÉHO VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
1.5.1 Nové úkoly strategie rozvoje lidských zdrojů v nestabilních (kritických) situacích
1.5.2 Způsoby řešení kritických firemních situací prostřednictvím lidských zdrojů
1.5.3 Úloha týmů a týmové práce v řízení a sdílení znalostí
1.5.4 Účinný styl vedení lidí v kritických situacích a styl práce lídra
2. PERSONÁLNÍ INFORMACE – PLÁNOVÁNÍ A OPTIMALIZACE PRACOVNÍKŮ VE FIRMĚ
2.1 PŘEDVÍDÁNÍ A ODHAD POTŘEBY PRACOVNÍKŮ
2.2 ANALÝZA A POPISY PRACOVNÍCH MÍST A KVALIFIKAČNÍ PROFILY
2.3 ADMINISTRATIVNÍ A INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ
2.4 PERSONÁLNÍ MARKETING JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY
2.4.1 Analýzy potřeb zaměstnanců jako vstup do personálního marketingu
2.4.2 Marketing mix a jeho uplatnění v rozvoji lidských zdrojů
2.4.3 Plánování potřeby – včasné získání personálu
2.4.4 Metody plánování zaměstnanců
2.5 ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR VHODNÝCH ZAMĚSTNANCŮ
2.5.1 Získávání zaměstnanců
2.5.2 Výběr zaměstnanců
2.5.3 Uvolňování zaměstnanců a péče o ně
2.6 ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH PROCESŮ A STRUKTUR
3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A FIREMNÍ VÝKONNOSTI
3.1 MOTIVACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VÝKONNOSTI
3.2 MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
3.2.1 Řízení výkonnosti zaměstnanců prostřednictvím jejich hodnocení
3.2.2 Pravidla, techniky a způsoby hodnocení zaměstnanců
3.2.3 Nejčastější chyby při hodnocení zaměstnanců
3.3 PROGRESIVNÍ FORMY HODNOCENÍ VÝKONU VE VAZBĚ NA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
3.4 PROFESNÍ PŘÍPRAVA A DALŠÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
3.5 UPLATNĚNÍ METOD MĚŘENÍ ÚČINNOSTI PERSONÁLNÍ PRÁCE
3.5.1 Vedení a výchova k inovacím, práce s talentovanými zaměstnanci
3.5.2 Společenská odpovědnost firem jako podnikatelský koncept
4. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRO PERSONALISTY
Slovníček
Použité zkratky
4.1 MZDA, PLAT A ODMĚNA Z DOHOD
4.2 MZDA
4.2.1 Způsoby utváření mezd
4.2.2 Společné zásady pro sjednávání a určování mezd
4.2.3 Mzdový systém
4.2.3.1 Tarifní soustava
4.2.3.2 Příplatky ke mzdě
4.2.3.3 Mzdové formy
4.2.4 Naturální mzda
4.2.5 Mzda při uplatnění konta pracovní doby
4.3 PLAT
4.3.1 Platový tarif
4.3.1.1 Platová třída
4.3.1.2 Platový stupeň
4.3.1.3 Stupnice platových tarifů
4.3.1.4 Zvláštní způsob určení platového tarifu
4.3.2 Příplatek za vedení
4.3.3 Příplatek za noční práci
4.3.4 Příplatek za práci v sobotu a v neděli
4.3.5 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas
4.3.6 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
4.3.7 Zvláštní příplatek
4.3.8 Příplatek za rozdělenou směnu
4.3.9 Osobní příplatek
4.3.10 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
4.3.11 Specializační příplatek pedagogického pracovníka
4.3.12 Odměna
4.3.13 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek
4.3.14 Platový výměr
4.3.15 Smluvní plat
4.4 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO MZDU A PLAT
4.4.1 Princip stejné odměny za stejnou práci a stejné odměny
za práci stejné hodnoty
4.4.2 Minimální mzda
4.4.3 Nejnižší úroveň zaručené mzdy
4.4.4 Splatnost, výplata a srážky ze mzdy a platu
4.4.4.1 Splatnost
4.4.4.2 Výplata mzdy a platu
4.4.4.3 Srážky ze mzdy a platu
4.5 ODMĚNA Z DOHOD
4.6 ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
4.7 NÁHRADA MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY Z DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNĚ PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE
4.7.1 Podmínky práva na náhradu mzdy a na její poskytování
4.7.2 Výše náhrady mzdy (základní, zvýšená a snížená na polovinu)
4.7.3 Splatnost a výplata náhrady mzdy
4.7.4 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a možnost postihu zaměstnance zaměstnavatelem
5. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY (BENEFITY)
Použité zkratky
5.1 ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
5.1.1 Zaměstnanecké výhody – základní informace a trendy
5.1.2 Financování a daňový režim zaměstnaneckých výhod u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře
5.1.3 Odvod pojistného
5.1.4 Tvorba a čerpání sociálního fondu
5.2 VYBRANÉ BENEFITY A JEJICH POSUZOVÁNÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A POJISTNÉHO
5.2.1 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
5.2.1.1 Vzdělávání zaměstnanců v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele
5.2.1.2 Vzdělávání zaměstnanců nesouvisející s podnikáním
(předmětem činnosti) zaměstnavatele
5.2.2 Péče o zdraví
5.2.2.1 Příspěvky na nákup vitamínových prostředků a očkování zaměstnanců
5.2.2.2 Benefity formou rehabilitací a nadstandardní zdravotní péče
5.2.3 Pojištění a jiné finanční benefity
5.2.3.1 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění
5.2.3.2 Příspěvky na jiné formy soukromého komerčního pojištění (připojištění)
5.2.4 Rekreace, sport, kultura
5.2.4.1 Příspěvky na využívání kulturních, rekreačních a tělovýchovných zařízení
5.2.4.2 Kulturní a sportovní akce
5.2.5 Stravování zaměstnanců
5.2.5.1 Provoz vlastního stravovacího zařízení a nepeněžitý příspěvek na stravování
5.2.5.2 Peněžní příspěvek na stravování
5.2.5.3 Zvýhodněné stravování zaměstnanců v době čerpání dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti
5.2.5.4 Stravování bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně
5.2.6 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání
5.2.6.1 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem
5.2.6.2 Peněžní příspěvky na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání
5.2.7 Benefity ke slaďování profesního a rodinného života
5.2.7.1 Provoz vlastní mateřské školy, resp. poskytování plnění na využívání jiných předškolních zařízení
5.2.7.2 Peněžní příspěvky na hlídání dětí nebo na péči o jiné osoby, jimž je zaměstnanec povinován svojí péčí
5.2.7.3 Hlídání dětí, péče o jiné osoby, jimž je zaměstnanec povinován svojí péčí, formou služby
5.2.8 Bydlení
5.2.8.1 Příspěvky na přechodné ubytování mimo trvalé bydliště zaměstnance
5.2.8.2 Příspěvky na bydlení zaměstnanců
5.2.9 Využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnanců
5.2.9.1 Bezplatné využívání motorového vozidla
5.2.9.2 Úhrada nákladů spojených s čerpáním pohonných hmot na účet zaměstnavatele u vozidel používaných zaměstnancem ke služebním i soukromým účelům
5.2.10 Prodej výrobků a služeb
5.2.10.1 Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší než obvyklé ceny
5.2.10.2 Poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu
5.2.11 Odstupné, dovolená
5.2.11.1 Odstupné nad rámec zákoníku práce
5.2.11.2 Dovolená nad rámec základní výměry
5.2.11.3 Finanční kompenzace příjmu za první tři dny pracovní neschopnosti zaměstnance
5.2.11.4 Náhrada mzdy nad rámec zákona poskytovaná zaměstnavatelem svým zaměstnancům v době jejich pracovní neschopnosti
5.2.12 Benefity formou odměny
5.2.12.1 Stabilizační a věrnostní odměny
5.2.12.2 Odměny při životních a pracovních jubileích zaměstnanců a odměny
při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
5.2.13 Dary a sociální výpomoci
5.2.13.1 Dary
5.2.13.2 Sociální výpomoci k překlenutí mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy
5.2.13.3 Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům při řešení mimořádně finančně tíživých situací
5.2.13.4 Sociální výpomoc poskytovaná nejbližším pozůstalým zaměstnance
5.2.14 Pracovní podmínky
5.2.14.1 Ochranné nápoje
5.2.14.2 Pitná voda
5.2.14.3 Nealkoholické nápoje
5.2.14.4 Závodní preventivní péče – lékařské prohlídky a lékařská vyšetření
5.3 DAR ODBOROVÉ ORGANIZACI, JEHO DAŇOVÝ REŽIM
5.3.1 Podmínky, za kterých si může zaměstnavatel, jiná právnická nebo fyzická osoba odečíst hodnotu daru ze základu daně
5.3.2 Posuzování daru z hlediska daně z příjmů a z hlediska daně darovací
5.4 SOUČINNOST PŘI ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCE
5.4.1 Průkazy předkládané pro některé měsíční slevy na dani
Orientační přehled o posuzování vybraných nepeněžních plnění u daní a pojistného
6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZDRAVOTNÍ PÉČE
Slovníček
Použité definice a zkratky
6.1 PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI K BOZP A CÍLE BOZP
6.2 ŘÍZENÍ RIZIK
6.3 PRÁVNÍ A OSTATNÍ POŽADAVKY
6.4 STRUKTURA A ODPOVĚDNOST
6.5 VÝCVIK A ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ
6.6 KONZULTACE A KOMUNIKACE
6.7 DOKUMENTACE, ÚDAJE A ZÁZNAMY
6.8 PERSONÁLNÍ ČINNOST A BOZP
6.9 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ
6.10 HAVÁRIE, NEHODY, UDÁLOSTI A OPATŘENÍ
6.11 AUDITY, KONTROLY, PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM
6.12 Příloha č. 1 – Tabulka odpovědností za BOZP
Příloha č. 2 – Seznam záznamů a dokumentů v BOZP
Příloha č. 3 – Popis pracovní náplně (vzorový formulář)
Příloha č. 4 – Proces řešení pracovního úrazu
7. VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Slovníček ke kapitolám 7 až 9
7.1 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
7.2 PRACOVNÍ POMĚR
7.2.1 Výběr nového zaměstnance
7.2.2 Předsmluvní fáze
7.2.3 Vznik pracovního poměru
7.2.4 Informace o obsahu pracovního poměru
7.2.5 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele
7.2.6 Změny pracovního poměru
7.2.7 Pracovní doba
7.2.8 Překážky v práci
7.2.9 Dovolená
7.2.10 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
7.2.11 Skončení pracovního poměru
7.2.12 Činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
7.2.13 Osobní spis zaměstnance
7.3 ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
7.3.1 Dohoda o pracovní činnosti
7.3.2 Dohoda o provedení práce
8. VZTAHY K ORGÁNŮM A INSTITUCÍM
Použité zkratky
8.1 ÚŘAD PRÁCE
8.2 OSSZ/ČSSZ
8.2.1 OSSZ/ČSSZ – důchodové pojištění
8.2.2 OSSZ/ČSSZ – nemocenské pojištění
8.3 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
9. ZAMĚSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ
A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP
Použité zkratky
9.1 ZAMĚSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE
9.1.1 Právo spolurozhodování
9.1.2 Právo projednání
9.1.3 Právo na informace
9.1.4 Právo kontroly dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
9.1.5 Kolektivní smlouva
9.2 ZAMĚSTNAVATEL A RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP
9.2.1 Právo projednání
9.2.2 Právo na informace
10. ODLIŠNOSTI V PERSONÁLNÍ PRÁCI V NEPODNIKATELSKÉ SFÉŘE
Slovníček
Použité definice a zkratky
10.1 PERSONÁLNÍ PRÁCE V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
10.1.1 Reformní procesy
10.1.2 Význam Koncepce přípravy pracovníků veřejné správy
10.1.3 Zákon o úřednících
10.1.3.1 Úředník
10.1.3.2 Vedoucí úředník a vedoucí úřadu
10.1.3.3 Pracovní poměr úředníka
10.1.3.4 Základní povinnosti úředníka
10.1.3.5 Vzdělávání úředníků
10.1.4 Rozvoj a kariéra pracovníků
10.1.4.1 Rozvoj pracovníků
10.1.4.2 Osobní kariéra
10.1.4.3 Plány osobního rozvoje
10.1.5 Výběrová řízení u územních samosprávných celků
10.1.5.1 Legislativa
10.1.5.2 Nábor a výběr zaměstnanců
10.1.5.3 Výběrové řízení
10.1.5.4 Fáze přípravy
10.1.5.5 Fáze realizace
10.1.5.6 Fáze vyhodnocování
10.1.5.7 Rozbory z problematiky výběrových řízení
10.1.5.8 Nedostatky v legislativě
10.2 PERSONÁLNÍ PRÁCE VE ŠKOLSTVÍ
10.2.1 Účastníci pracovněprávních vztahů ve školství
10.2.2 Systém výběru zaměstnanců a obsazování funkcí ve školství
10.2.3 Některá specifika v pracovněprávních vztazích ve školství
10.2.4 Systém dalšího vzdělávání ve školství
10.2.5 Systém hodnocení zaměstnanců ve školství
Literatura použitá v kapitole 10.1
Cena:
479,00 Kč