Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

OBCHODNÍ ZÁKONÍK A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ K 1.1.2012

Kniha není momentálně na skladě.
Autor:
 
Nakladatel:
Anag
Vydáno:
2/2012
Popis:
10. vydání.
Úplné znění obchodního zákoníku bez komentáře účinné ke dni 1. 1. 2012 obsahuje i další základní právní předpisy, které navazují na obchodní zákoník nebo s ním věcně souvisejí – vyhlášku o digitalizaci obchodního rejstříku, nařízení vlády o Obchodním věstníku, nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení a výňatky z občanského soudního řádu.

Součástí publikace Obchodní zákoník 2012 jsou také insolvenční zákon a související zákon o insolvenčních správcích.

Obsah publikace:
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

ČÁST PRVNÍ- OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I Základní ustanovení
Díl I Úvodní ustanovení
Díl II Podnik a obchodní jmění
Díl III Obchodní firma
Díl IV Jednání podnikatele
Díl V Obchodní tajemství

Hlava II Podnikání zahraničních osob
Díl I Základní ustanovení
Díl II Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
Díl III Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice
Díl IV Přemístění sídla

Hlava III Obchodní rejstřík
Hlava IV Účetnictví podnikatelů
Hlava V Hospodářská soutěž
Díl I Účast na hospodářské soutěži
Díl II Nekalá soutěž
Díl III Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

ČÁST DRUHÁ
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO

Hlava I Obchodní společnosti
Díl I Obecná ustanovení
Díl II Veřejná obchodní společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků
Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám
Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti
Oddíl 5 zrušen
Oddíl 6 zrušen
Díl III Komanditní společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků
Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám
Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti
Oddíl 5 zrušen
Oddíl 6 zrušen
Díl IV Společnost s ručením omezeným
Oddíl 1 Základní ustanovení
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků
Oddíl 3 Orgány společnosti
Oddíl 4 Změna společenské smlouvy
Oddíl 5 Zrušení a likvidace společnosti
Oddíl 6 zrušen
Díl V Akciová společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení
Oddíl 2 Založení a vznik společnosti
Oddíl 3 Práva a povinnosti akcionářů
Oddíl 4 Orgány společnosti
Oddíl 5 Zvýšení základního kapitálu
Oddíl 6 Snížení základního kapitálu
Oddíl 7 Rezervní fond a opční listy
Oddíl 8 Zrušení a likvidace společnosti
Oddíl 9 zrušen
Oddíl 10 zrušen
Oddíl 11 zrušen
Oddíl 12 zrušen
Hlava II Družstvo
Díl I Základní ustanovení
Díl II Vznik a zánik členství
Díl III Orgány družstva
Díl IV Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
Díl V Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

ČÁST TŘETÍ
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

Hlava I Obecná ustanovení
Díl I Předmět právní úpravy a její povaha
Díl II Některá ustanovení o právních úkonech
Díl III Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
Oddíl 1 Jednání o uzavření smlouvy
Oddíl 2 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
Oddíl 3 Obchodní veřejná soutěž
Díl IV Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Díl V Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
Díl VI Zajištění závazku
Oddíl 1 zrušen
Oddíl 2 Některá ustanovení o smluvní pokutě
Oddíl 3 Ručení
Oddíl 4 Bankovní záruka
Oddíl 5 Uznání závazku
Oddíl 6 zrušen
Díl VII Zánik závazku jeho splněním
Oddíl 1 Způsob plnění
Oddíl 2 Místo plnění
Oddíl 3 Doba plnění
Díl VIII Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
Oddíl 1 Odstoupení od smlouvy
Oddíl 2 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
Oddíl 3 Odstupné
Oddíl 4 Zmaření účelu smlouvy
Díl IX Některá ustanovení o započtení pohledávek
Díl X Porušení smluvních povinností a jeho následky
Oddíl 1 Prodlení dlužníka
Oddíl 2 Prodlení věřitele
Oddíl 3 Náhrada škody
Díl XI Promlčení
Oddíl 1 Předmět promlčení
Oddíl 2 Účinky promlčení
Oddíl 3 Počátek a trvání promlčecí doby
Oddíl 4 Stavení a přetržení promlčecí doby
Oddíl 5 Obecné omezení promlčecí doby
Hlava II Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl I Kupní smlouva
Oddíl 1 Vymezení kupní smlouvy
Oddíl 2 Povinnosti prodávajícího
Oddíl 3 Nabytí vlastnického práva
Oddíl 4 Povinnosti kupujícího
Oddíl 5 Nebezpečí škody na zboží
Oddíl 6 Uchování zboží
Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o náhradě škody
Díl II Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Oddíl 1 Koupě na zkoušku
Oddíl 2 Cenová doložka
Díl III Smlouva o prodeji podniku
Díl IIIA Smlouva o nájmu podniku
Díl IV Smlouva o koupi najaté věci
Díl V Smlouva o úvěru
Díl VI Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Díl VII Smlouva o uložení věci
Díl VIII Smlouva o skladování
Díl IX Smlouva o dílo
Oddíl 1 Základní ustanovení
Oddíl 2 Provedení díla
Oddíl 3 Věci určené k provedení díla
Oddíl 4 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
Oddíl 5 Cena za dílo
Oddíl 6 Způsob provádění díla
Oddíl 7 Provedení díla
Oddíl 8 Vady díla
Díl X Smlouva mandátní
Díl XI Smlouva komisionářská
Díl XII Smlouva o kontrolní činnosti
Díl XIII Smlouva zasílatelská
Díl XIV Smlouva o přepravě věci
Díl XV Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Díl XVI Smlouva o provozu dopravního prostředku
Díl XVII Smlouva o zprostředkování
Díl XVIII Smlouva o obchodním zastoupení
Díl XIX Smlouva o tichém společenství
Díl XX Smlouva o otevření akreditivu
Díl XXI Smlouva o inkasu
Díl XXII Smlouva o bankovním uložení věci
Díl XXIII Smlouva o běžném účtu
Díl XXIV Smlouva o vkladovém účtu
Díl XXV Cestovní šek
Díl XXVI Slib odškodnění
Hlava III Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Díl I Předmět úpravy
Díl II Obecná ustanovení
Díl III Zvláštní ujednání
Oddíl 1 Zákaz dalšího vývozu
Oddíl 2 Ujednání o omezení prodeje
Oddíl 3 Měnová doložka
Oddíl 4 Smlouva o výhradním prodeji
Oddíl 5 Smlouvy o vázaných obchodech

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel
Čl. II zákona č. 142/1996 Sb.
Hlava III Části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb.
Čl. VII a VIII zákona č. 370/2000 Sb.
Čl. II zákona č. 501/2001 Sb.
Čl. II zákona č. 88/2003 Sb.
Čl. VI zákona č. 554/2004 Sb.
Čl. V zákona č. 216/2005 Sb.
Čl. II zákona č. 344/2007 Sb.
§ 66 zákona č. 104/2008 Sb.
Čl. III zákona č. 126/2008 Sb.
Čl. II zákona č. 215/2009 Sb.
Čl. II zákona č. 351/2011 Sb.
Poznámky k zákonu č. 513/1991 Sb.
Účinnost novel
Vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku
Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (výňatky)
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Cena:
359,00 Kč