Dotace na vzdělávání

NOVINKA!!!

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - III. VÝZVA

Upozorňujeme, že od 18. 6. 2018 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

Nejdůležitější změny:

Zrušeno omezení počtu podaných žádostí na jednoho žadatele.

Rozšíření možnosti zapojení osob již v projektu podpořených v rozsahu nad 40 hodin.

Zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a upraven požadavek k realizaci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

 

Co je POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Jedná se tedy o projekt, který umožňuje získatfinanční prostředky na vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích zaměstnanců a OSVČ. A nejen to – příjemným bonusem navíc je náhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců.

Pro koho je projekt určen?

 • Současní zaměstnanci;
 • Potenciální zaměstnanci;
 • Fyzické osoby – OSVČ;
 • Nestátní neziskové organizace.

Podporované regiony

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

 • Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory.
 • Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).
 • Nelze podpořit zaměstnance, kteří mají uzavřenou DPP či DPČ (zaměstnanec musí být v pracovním poměru).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

 1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
 2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Refundace mzdových nákladu za dobu účasti na školení až do výše 100 % nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní v maximální výší 176 Kč / hod.).

Výhody aktuálního nastavení POVEZ II

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti).
 • Úhrada až 85 % nákladů na vzdělávaní (pouze 15 % spoluúčast zaměstnavatele).
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců.
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+.
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku.
 • Dotaci je možné získat i na vzdělávání prostřednictvím veřejných kurzů.
 • Žádat lze o finanční prostředky ve výši až 200 000 EUR (minimální hranice stanovena není).

Podporované vzdělávací aktivity

Podporované jsou odborné vzdělávací aktivity, které spadají do následujících oblastí:

 • Zemědělství, lesnictví, zahradnictví, chovatelství a veterinární péče;
 • Hornické činnosti a úprava nerostných surovin;
 • Potravinářství;
 • Textil, oděvnictví, obuvnictví, zpracování kůže a kožešin;
 • Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva, výroba hudebních nástrojů;
 • Výroba papíru a výrobků z papíru;
 • Chemický průmysl (výroba léčiv, plastů, gumárenství a další);
 • Zpracování skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot;
 • Strojírenství a kovovýroba;
 • Elektrotechnika, elektronika, automatizace, elektroenergetika;
 • Výroba a rozvod plynu, tepla a vody;
 • Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství;
 • Stavebnictví, architektura, geodézie, kartografie;
 • Obchodní činnosti a marketing;
 • Logistika, doprava, skladování, zasilatelské služby;
 • Cestovní ruch, ubytování a veřejné stravování;
 • Osobní služby (péče o vlasy a tělo, služby pro domácnosti a firmy);
 • Finance, bankovnictví, pojišťovnictví;
 • Státní správa, samospráva a národohospodářství;
 • Administrativa, ekonomika firmy, účetnictví a daně;
 • Právo;
 • Management, personalistika (technická náplň pozic);
 • Matematika, fyzika, chemie, nauky o životě a jejich aplikace;
 • Informatika a informační technologie;
 • Psychologie, sociologie, jazyky a ostatní humanitní a společenské obory;
 • Výchova a vzdělávání;
 • Zdravotnictví a farmacie;
 • Sociální péče a služby zaměstnanosti;
 • Vojenství a obrana;
 • Ochrana osob a majetku (policie, požárníci, záchranáři);
 • Umění, média a umělecká řemesla;
 • Žurnalistika a informace;
 • Sport.

U vybraných oblastí (sport, informační technologie apod.) je třeba dávat pozor, aby se vzdělávání netýkalo základní úrovně (typicky základní znalost ovládání počítačů či kancelářského balíku Office). Takové vzdělávání by s největší pravděpodobností dotační podporu nezískalo. Další (podrobnější) informace o podporovaných kompetencích lze získat na portálu Národní soustavy povolání – vdatabázi kompetencí.

Nepodporované vzdělávací aktivity

 • BOZP;
 • Měkké dovednosti (jen výjimečně podporovány). Respektive mohou být do projektu zahrnuty, ale musí tvořit pouze minoritní část celého vzdělávacího projektu;
 • Průmyslové inženýrství;
 • Pouhý e-learning;

Další podmínky

 • Žádost se může podat dohromady pro celý vzdělávací projekt či pro jednotlivé menší projekty zvlášť. Výhodou podání žádosti pro každý jednotlivý projekt zvlášť je větší šance na schválení alespoň některých projektů. (V případě, kdy je podána jedna žádost na kompletní vzdělávací projekt, úřad práce jej posuzuje (a schvaluje či zamítá) jako celek. V případě podání více žádostí na jednotlivé (menší) části projektu se posuzují zvlášť.
 • Každý vzdělávací projekt, na který je vypsána dotace, musí vdané společnosti představovat minimálně 40 výukových hodin.
 • Kurzy musí být zakončeny zkouškou (test, ústní přezkoušení apod.).

Jak probíhá vyřízení dotace

Kdo zpracovává žádost o dotaci

Žádost musí zpracovávat buď sama společnost žádající o dotaci nebo jiný subjekt – ovšem odlišný od subjektu, který bude následně realizovat samotné školení.

V případě zájmu Vám můžeme doporučit specialistku, která se touto oblastí zabývá a standardně vyřizuje žádosti o dotace pro naše klienty. Cena zpracování jedné žádosti je 6 000 Kč bez DPH. Při řešení více žádostí pro jednoho klienta je cena k jednání.

 • Podání žádosti na místně příslušný ÚP, ten má na schválení 30 dnů.
 • V případě schválení žádosti vám vysvětlíme další kroky k úspěšnému nástupu na vzdělávaní.
 • Podepíšete dohodu s ÚP a vyplníte vstupný dotazník.
 • Zrealizují se vzdělávací aktivity.
 • Po ukončení vzdělávaní zašlete Evidenci výuky a Evidenci docházky, závěrečný protokol, vyúčtování vzdělávací aktivity (fakturu a doklady prokazující uhrazení kurzu) na ÚP a následně vám ÚP kurz ve výši 85% ceny zpětně proplatí.

Kontakt

Máte zájem o vyřízení dotací v rámci programu POVEZ nebo máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Vendula Šolcová
tel.: +420 603 821 156
e-mail: vendula.solcova@sovastudio.cz 

Kontakt

Máte zájem o vyřízení dotací v rámci programu POVEZ nebo máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Vendula Šolcová
tel.: +420 603 821 156
e-mail: vendula.solcova@sovastudio.cz 

Tagy: Žádné tagy.