Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

SMLOUVY A CENY VE VÝSTAVBĚ, DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A VZTAH K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

(Kód kurzu: 19096)

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří tvoří zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky, soukromé firmy dále technické dozory na stavbě a pro zpracovatele soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr podle vyhl. č. 169/2016 Sb., a nové vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, vzdělávací, poradenská a technická činnost ve stavebnictví.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
 • odborný výkon, potřebná péče
 • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • pro projektové výkony a související činnosti
 • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,
 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení
 • Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy
 • Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy
 • základní cenové předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 526/1990 Sb.).
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv, vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015, vyhl. č. 53/2016 Sb., č. 457/2017 Sb.).
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.
 • Majetek - investiční a neinvestiční rozdělení výkazu výměr, smlouvy pro opravy a údržbu
 • Zatřídění majetku dle daňových a účetních předpisů na investice a opravy

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

16.11. 2018

Chcete zviditelnit firmu na internetu? Zkuste online marketing

Online marketing je pro firmy velmi užitečný nástroj, který může pomoci se zviditelněním společnosti i se zvýšením tržeb.

Číst
25.10. 2018

Co vyřeší zaměstnaneckou krizi?

Nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovníků, to je aktuální problém v České republice. V každé firmě chybí více než jeden člověk a dle Hospodářské…

Číst
16.10. 2018

TAXIKÁŘŮM SE PO LETECH MĚNÍ MOZEK, POTVRDILI NEUROLOGOVÉ

KREATIVNÍ PAMĚŤ, EXCELENTNÍ MYŠLENÍ

Číst