Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

KURZ SMLOUVY A CENY VE VÝSTAVBĚ

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří tvoří zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky, soukromé firmy dále technické dozory na stavbě a pro zpracovatele soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr podle vyhl. č. 169/2016 Sb., a nové vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, vzdělávací, poradenská a technická činnost ve stavebnictví.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
 • odborný výkon, potřebná péče
 • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • pro projektové výkony a související činnosti
 • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,
 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení
 • Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy
 • Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy
 • základní cenové předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 526/1990 Sb.).
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv, vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015, vyhl. č. 53/2016 Sb., č. 457/2017 Sb.).
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.
 • Majetek - investiční a neinvestiční rozdělení výkazu výměr, smlouvy pro opravy a údržbu
 • Zatřídění majetku dle daňových a účetních předpisů na investice a opravy

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
21.8. 2019

Jak je to s evidencí pracovní doby?

Jen málo které téma bývá tak často předmětem sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako evidence pracovní doby. Český zákoník práce přitom hovoří…

Číst
19.8. 2019

SEMESTRÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY

Chcete se opravdu naučit anglicky? Rychle, efektivně a formou, která vás bude bavit?

Číst