Kurz byl vložen do košíku

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

Zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů, r. 2020/2021

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, již 30 let se věnuje problematice stavebnictví. Autor mnoha odborných publikací. Vede prakticky zaměřené semináře.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník)
 • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů
 • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon)
 • Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů
 • Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb.
 • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
 • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ
 • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
 • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby, nájmy a NOZ
 • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, novela stavebního zákona (NSZ)
 • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb, TDS, AD, KOBOZP
 • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ a ZU (zákona o účastnictví)
 • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady
 • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny, snížení základu daně z příjmů
 • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.
 • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb., vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby
 • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
 • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku
 • Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
 • Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821
 • N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021
 • Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 602/2020, zák. č. 543/2020, č. 540/2020 Sb., a 386/2020 Sb.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
Nenalezeny žádné novinky.