Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Ekonomika, finanční účetnictví a daně

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 kolektiv autorů 639,00 Kč
13. aktualizované vydání Již 13. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými pro ro...
Obálka knihy AUDITING PRO MANAŽERY aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání Libuše Müllerová 360,00 Kč
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni s...
novinka Obálka knihy AUTOMOBIL (NEJEN(V PODNIKÁNÍ Pikal Václav 294,00 Kč
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí...
Obálka knihy CASH FLOW V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE - komentář a příklady 2009 Ryneš Petr 309,00 Kč
Samostatnou součástí účetní závěrky povinně auditovaných společností může být také přehled o peněžních tocích (cash-flow). Tato publikace nabízí teore...
novinka Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY OD 1.1.2015 Hoffmannová Eva JUDr. 289,00 Kč
9. aktualizované vydání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadoval úpravu řady zákonných norem a tato změna je zapracovaná v zákoně č. 303/2...
novinka Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY V 427 PŘÍKLADECH Janoušek Karel Ing. 399,00 Kč
7. rozšířené a aktualizované vydání Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v...
Obálka knihy CIZÍ MĚNY A KURSOVÉ ROZDÍLY V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ 2011 Beránek Petr 339,00 Kč
6. aktualizované a rozšířené vydání. Publikace Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví se zabývá problematikou účetních případů, ve kterýc...
Obálka knihy CIZINCI A DANĚ Vyškovská Magdaléna 298,00 Kč
Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republi...
Obálka knihy DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB v kontextu judikatury Jaroš Tomáš 305,00 Kč
Publikace na základě aktuální judikatury NSS přináší ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnickýc...
novinka Obálka knihy DANĚ 2015 A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ s přehledy změn 559,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015 (u zákona o DPH i pro rok 201...
Obálka knihy DANĚ Z PŘÍJMŮ 2014 S KOMENTÁŘEM Vladimír Pelc, Petr Pelech 899,00 Kč
14. aktualizované vydání Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází z aktuálních znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pr...
Obálka knihy DAŇOVÁ EVIDENCE 2014 Pilátová jana a kolektiv 409,00 Kč
10. aktualizované vydání Zcela přepracované vydání publikace Daňová evidence reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Zohledňuje změny, k nimž ...
Obálka knihy DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V KONCERNU Fučík Ivan a kolektiv 345,00 Kč
Daně mají v dnešní době zásadní vliv na uspořádání koncernových vztahů, na strukturu financování i na samotnou strukturu koncernu jako takového. V kn...
Obálka knihy DAŇOVÉ SPORY jejich prevence a řešení Kobík Jaroslav, Šperl Jiří, Rambousek Jan 433,00 Kč
3. přepracované vydání. Mezi podnikateli a pracovníky finančních orgánů dochází ke sporům, na obou stranách najdeme řadu pochybení. Publikace je urče...
Obálka knihy DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE Pitterling Marcel 220,00 Kč
3. aktualizované vydání. Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny přija...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1.1.2015 S PŘEHLEDY ZMĚN 119,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015. Hlavní změny v oblasti da...
Obálka knihy EKONOMIE A EKONOMIKA Vlček Josef a kolektiv 522,00 Kč
Třetí vydání publikace sleduje hlavní proudy soudobé mikroekonomie a makroekonomie, vysvětluje principy chování ekonomických subjektů a utváření prakt...
Obálka knihy FINANCE PODNIKU Hrdý Milan, Horová Michaela 251,00 Kč
Publikace přináší základní přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocování vloženého kapitálu podnikem,...
Obálka knihy FINANČNÍ LEASING Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Vychopeň Jiří 204,00 Kč
Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování ...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ Hrdý Milan, Strouhal Jiří 418,00 Kč
UČEBNICE. Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé inf...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU V PŘÍKLADECH Jáčová Helena, Ortová Martina 213,00 Kč
Cílem publikace je umožnit prohloubení odborných znalostí zájemcům o problematiku finančního řízení podniku, které se v současné době stává jednou z n...
Obálka knihy FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Sládková Eva Ing. a kolektiv 936,00 Kč
Učebnice edice "Vzdělávání účetních v ČR" Obsahem publikace je: - účetní závěrka sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a provád...
Obálka knihy FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, BENEFITY A JINÍ Á PLNĚNÍ 2014 Krbečková Marie, Plesníková Jindřiška 289,00 Kč
4. aktualizované vydání Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize do našich životů stále velké množství organizací a firem vyu...
Obálka knihy HARMONIZACE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE Nerudová Danuše 380,00 Kč
Publikace se ve svém čtvrtém vydání jako jediná na trhu nejen podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně, ale ta...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A APLIKACE IAS/IFRS Bohušová Hana 413,00 Kč
Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNÍCH STANDARDŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký 345,00 Kč
Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblas...
novinka Obálka knihy HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 2015 379,00 Kč
16. aktualizované vydání Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majet...
Obálka knihy HOSPODAŘENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ Plesníková Jindřiška, Krbečková Marie, Čálková Jitka 289,00 Kč
Metodický výklad pro praxi k právnímu stavu k 1.9.2012. Publikace vás provede právním úskalím a seznámí vás s možnostmi jak finanční prostředky pou...
Obálka knihy HOTELNICTVÍ A DANĚ Hnátek Miloslav 267,00 Kč
Publikace se zabývá praktickým využitím zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty v podmínkách hotelového provozu se zaměřením na spe...
Obálka knihy IMPLEMENTACE IFRS DO MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Paseková Marie a kolektiv 252,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na...
Obálka knihy INTERPRETACE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY Národní účetní rada 328,00 Kč
Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řeše...
Obálka knihy INVENTARIZACE - PRAKTICKÝ PRŮVODCE 2013 Svobodová Jaroslava 499,00 Kč
7. aktualizované vydání Od 1. 9. 2012 byl zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 239/2012 Sb. Uvedeným zákonem bylo novelizováno...
Obálka knihy JAK SPRÁVNĚ VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT FKSP, JAK POSTUPOVAT PŘI POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Zděnková Věra, Ing., Čornejová Helena Ing., Peterová Helena Mgr. 235,00 Kč
Již šesté, aktualizované vydání této užitečné publikace reaguje na změny, které do postupu při vytváření a využívání prostředků FKSP přinesly nejnověj...
Obálka knihy KONSOLIDACE A EKVIVALENCE MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ DLE IFRS Hornická Renáta, Vašek Libor 670,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycen...
Obálka knihy MAJETEK V DAŇOVÉ EVIDENCI Cardová Zdenka 204,00 Kč
Publikace je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob v případě hmotného a nehmotného majetku. Kniha se věnuje přede...
novinka Obálka knihy MERITUM - DAŇOVÝ ŘÁD 2015-2016 kolektiv autorů 370,00 Kč
3., aktualizované vydání oblíbené příručky meritum Daňový řád je zpracováno k právnímu stavu k 1. 1. 2015. Přehledný průvodce problematikou správy ...
Obálka knihy MERITUM - ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 2012 - 2013 kolektiv autorů 479,00 Kč
MERITUM Účetní souvztažnosti 2012-2013 je koncipováno jako každodenní pomůcka pro účetní ve firmách, samostatné účetní, ale i podnikatele, kteří si úč...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY 7/2014 - PRACOVNÍ PRÁVO 2014 Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 99,00 Kč
Přijetí nového občanského zákoníku vyvolalo nutnost promítnout změny, které rekodifikace soukromého práva přinesla, do řady souvisejících právních pře...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2013 - PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB, NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK kolektiv autorů 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 1/2013 Úvodní číslo nového ročníku Metodických aktualit je zaměřeno na podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost fyzi...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2014 - SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Čech Petr, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a spolu s nimi i celá řada souvisejících novel či zcela nových...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2013 - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2013 kolektiv autorů 99,00 Kč
Účetní práce za celé účetní období vrcholí zpracováním účetní závěrky. Jejím cílem je podat správný a reálný obraz o stavu majetku a závazků účetní je...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2014 kolektiv autorů 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 10/2014 Poslední desáté číslo letošního ročníku Metodických aktualit je věnováno účetní závěrce podnikatelů. Úvodní kapitola...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 2/2014 - SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OD 1.1.2014 A DOTAZY Z PRAXE Ing. Ženíšková Marta a kolektiv 99,00 Kč
Od 1. 1. 2014 dochází k významným změnám v sociálním pojištění zaměstnanců a OSVČ, s novinkami v této oblasti Vás podrobně seznámí Ing. Marta Ženíško...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 3/2014 - ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ OD 1.1.2014 A DAŇOVÉ AKTUALITY Ing. Pilátová Jana, Ing. Dlabačová Jana a kolektiv 99,00 Kč
Nová úprava soukromého práva zasáhla do řady oblastí a nevyhnula se ani oblasti účetnictví. Účetní předpisy musely reagovat na novou terminologii a da...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2014 - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 1. 2014 Benda Václav iNG. 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 4/2014: Od 1. 1. 2014 nabyla účinnosti řada změn v zákoně o dani z přidané hodnoty. Co se změnilo oproti loňskému roku? Plát...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2015 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 Dlabačová Jana a kolektiv 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 4/2015 I ve čtvrtém čísle našeho odborného časopisu se můžete těšit na aktuální informace z oblasti daní a účetnictví. Zají...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2013 - EVROPSKÁ JUDIKATURA K DPH Ing. Hochmanová Olga a kolektiv 99,00 Kč
Při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v praxi se plátci i daňoví poradci dostávají do situací, kdy si nejsou zcela jisti správnou aplikací u...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2014 - ZMĚNA ZÁVAZKU V NOZ JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Stěžejním tématem Metodických aktualit č. 5/2014 je právní úprava změny závazku. Jedná se o v pořadí již čtvrté číslo tohoto odborného časopisu, které...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 6/2014 - DANĚ Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ AKTUALITY 2014 Ing. Jana Dlabačová a kolektiv autorů 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 6/2014 Šesté číslo Metodických aktualit přináší aktuální informace ke změnám v oblasti daní z příjmů pro rok 2014. Komentář ...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 8/2013 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO ROCE 2013 JUDr.Čech Petr, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 8/2013 Od 1. ledna 2014 by měl vstoupit v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Součástí rekodifi...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 8/2014 - DAŇOVÝ ŘÁD, DOTAZY Z PRAXE Kohoutková Alena 99,00 Kč
autor: JUDr. Alena Kohoutková a kolektiv autorů. I. DAŇOVÝ ŘÁD AKTUÁLNĚ 1. Novinky v daňovém řádu od 1. 1. 2014 A. Přímá novela daňového řádu ...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 9/2013 - VĚCI A VĚCNÁ PRÁVA PODLE NOZ JUDr. Čech Petr, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 9/2013 Deváté číslo Metodických aktualit Vám přináší podrobnější výklad k právní úpravě věcí a věcných práv v novém občanské...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 9/2014 - ZÁNIK ZÁVAZKU V NOZ Čech Petr, JUDr. Ph.D. LL.M. 99,00 Kč
Nový občanský zákoník výrazně změnil i úpravu zániku závazku. Deváté číslo našeho časopisu Vám přiblíží, jak nový občanský zákoník upravuje splnění, z...
novinka Obálka knihy METODICKÉ POKYNY Č. 1/2015 JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE / OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI Čech Petr JUDr., Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
V Metodických aktualitách č. 6/2013 jsme publikovali odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který se zabýval právním jednáním podnikatele / o...
Obálka knihy MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ 2012 Rylová Zuzana 499,00 Kč
4. aktualizované a rozšířené vydání. Publikace mezinárodní dvojí zdanění seznamuje odbornou veřejnost s problematikou zdaňování příjmů plynoucích čes...
Obálka knihy NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ Kobík Jaroslav, Taranda Petr 250,00 Kč
Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly fungování a vyvozování odpovědnosti, kterou má stát vůči občanům v případě vzniku škod...
Obálka knihy NEZISKOVÉ ORGANIZACE - vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace Stejskal Jan, Kuvíková Helena, Maťátková Kateřina 175,00 Kč
Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových orga...
Obálka knihy NEZISKOVÉ ORGANIZACE vznik - účetnictví - daně Merlíčková Růžičková Růžena 299,00 Kč
12. vydání. Tato praktická publikace pro neziskové organizace zpracovává problematiku institucí v neziskové sféře, a to především z pohledu účetnictv...
Obálka knihy OBRANA PŘED DAŇOVOU KONTROLOU Dráb Ondřej, Trubač Ondřej, Zatloukla Tomáš 483,00 Kč
Kniha je kombinací právního rozboru zákonných ustanovení upravujících daňovou kontrolu a bohatých praktických zkušeností autorů, zároveň reaguje na ne...
Obálka knihy OCEŇOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ Strouhal Jiří a kolektiv 460,00 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak d...
Obálka knihy PLATEBNÍ STYK - KLASICKY A ELEKTRONICKÝ Máče Miroslav 225,00 Kč
Anotace Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou s...
Obálka knihy PODNIKOVÉ FINANCE V TEORII A PRAXI Hrdý Milan, Krechovská Michaela 530,00 Kč
Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím ke specifikům České r...
novinka Obálka knihy PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 1.1.2015 Ryneš Petr 579,00 Kč
15. aktualizované vydání Zajímá Vás, jak se vede podvojné účetnictví pro podnikatele od roku 2015 s roční zkušeností po rekodifikaci občanského prá...
Obálka knihy POHLEDÁVKY Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Drbohlav Josef, Pohl Tomáš 413,00 Kč
Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektu...
Obálka knihy PROSPERUJÍCÍ PODNIK V REGIONÁLNÍM KONTEXTU Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová 340,00 Kč
Publikace „Prosperující podnik v regionálním kontextu“ akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekono...
Obálka knihy PRŮVODCE DPH U NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ 2013/2014 Fitříková Dagmar, Musilová Lydie 499,00 Kč
2. aktualizované vydání Publikace Průvodce DPH neziskových organizací je určena účetním jednotkám, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podni...
Obálka knihy PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY sestavily Pořízková Barbara a Hortová Zuzana 617,00 Kč
Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží daň z přidané hodnoty postupně harmonizovat tak, aby nebyla součástí konkurenčního boje mez...
Obálka knihy RODINNÉ PODNIKÁNÍ Macháček Ivan 209,00 Kč
Velmi často dochází k situaci, že fyzická osoba nechce podnikat sama, ale současně se nechce spojit k podnikání s neznámými osobami. Proto se rozhodne...
novinka Obálka knihy ROZUMÍTE ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Březinová Hana 340,00 Kč
K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podsta...
novinka Obálka knihy ŘEŠENÉ OTÁZKY KE ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB 2014 Děrgel Martin 265,00 Kč
Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a n...
novinka Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY se vzorovou účtovou osnovou 2015 Jindrák Jaroslav Ing. 389,00 Kč
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Pro snadnou a rychlou orientaci slouží tat...
Obálka knihy SLEVA NA MANŽELKU A DÍTĚ Děrgel Martin 163,00 Kč
53 otázek a odpovědí z praxe. Zpracováno podle stavu k 30.11.2011. Kniha přináší podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z p...
novinka Obálka knihy SLOVNÍK POJMŮ IFRS Strouhal Jiří 299,00 Kč
aktuálně platné definice pojmů IFRS •překladový můstek z ČJ do AJ a zpět •vazby na jednotlivé IAS/IFRS Publikace obsahuje překlad platných defini...
Obálka knihy SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ Vojík Vladimír 376,00 Kč
Publikace zahrnuje konkrétní vybrané problémy, jejichž teoretická znalost a praktická aplikace může alespoň částečně zmírnit působení negativních fakt...
Obálka knihy SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Dvořáková Dana 230,00 Kč
Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení h...
Obálka knihy SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM prakticky, včetně účetnictví a daní Běhounek Pavel Ing. 419,00 Kč
11. přepracované vydání Publikace „Společnost s ručením omezeným 2014“ obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. r...
Obálka knihy SPORNÉ OTÁZKY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ Lichnovský Ondřej 302,00 Kč
Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. ...
Obálka knihy SPRÁVA DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 280/2009 SB., DAŇOVÉHO ŘÁDU Hortová Zuzana 240,00 Kč
Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zá...
Obálka knihy SPRÁVNĚ VEDENÉ ÚČETNICTVÍ Schiffer Vladimír 371,00 Kč
V předkládané knize autor popisuje řadu vybraných aktuálních účetních problémů, které v praxi jako účetní poradce i z pozice auditora řešil. Obsah kni...
Obálka knihy STANOVENÍ DANĚ PODLE POMŮCEK Burda Zdeněk 458,00 Kč
Cílem této publikace je seznámit čtenáře se specifickými postupy při stanovení daně podle pomůcek, tedy situace, kdy správce daně zpochybní účetnictví...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OD A DO Z Neplechová Marta, Durec Martin 399,00 Kč
2. aktualizované vydání 2014. Publikace je určena účetním, statutárním orgánům bytových družstev a společenství vlastníků a všem těm, kteří se účet...
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PŘÍPADY ŘEŠENÉ V S.R.O. Pilařová Ivana 202,00 Kč
Již 4., aktualizované vydání úspěšné knihy si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžný...
novinka Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Skálová Jana 325,00 Kč
Přinášíme Vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislo...
Obálka knihy ÚČETNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE Müllerová Libuše, Vomáčková Hana, Dvořáková Dana 549,00 Kč
3., akutualizované vydání. První ucelený komentář účetních předpisů na trhu! Včetně bezplatné elektronické aktualizace na internetu. Komentář z...
Obálka knihy ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ Krajčová Jiřina, Palochová Marcela, Pšenková Yvetta 520,00 Kč
Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkon...
Obálka knihy ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strouhal Jiří 361,00 Kč
Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů,...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN - SPECIFIKA V ČR Bokšová Jiřina 522,00 Kč
Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvah...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ - 100 otázek a odpovědí z praxe Pilařová Ivana 204,00 Kč
Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kt...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ Valder Antonín 517,00 Kč
Publikace podává pohled na účetnictví pro podnikatele vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jeho novely č. 348/2007 Sb., která...
novinka Obálka knihy ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO PODNIKATELE 2015 Trávníčková Jana Ing. 389,00 Kč
8. vydání Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. ledna 2015 v oblasti účetnictví, tj. České účetní standardy pro ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1056 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 99,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od minulého vydání změněn dalšími 5 novelami, z nichž nejdůležitější je novela z října, která obsahuje 247 změn a doplnění...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1057 DAŇOVÝ ŘÁD, Daňové poradenství, Finanční správa 2015 89,00 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu po dvou novelách účinných od ledna 2015 (mj. změny v oblasti exekucí, lhůt, zastupování), změněný záko...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1058 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015 99,00 Kč
Zákon o DPH byl od posledního vydání 4krát novelizován – celkem 163 změn a doplnění, které se dotkly např. daňových sazeb, registrace, přenesené daňov...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1059 CESTOVNÍ NÁHRADY, MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY 2015 89,00 Kč
Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1062 VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2015, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2015 49,00 Kč
Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2015. V publik...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1063 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2015 77,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku pro podnikatele a dále 23 účetních standardů. Zásadními změnami proš...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1070 ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ 2015 59,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku a účetní standardy pro nevýdělečné organizace. Ke změnám došlo u účetní vyhlášky, ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1070 ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ 2015 59,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku a účetní standardy pro nevýdělečné organizace. Ke změnám došlo u účetní vyhlášky, ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1071 ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2015 99,00 Kč
Publikace obsahuje 47 Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním pře...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1072 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ, DAŇ SILNIČNÍ 2015 63,00 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Ke změnám došlo u zákona o dani silniční a dále se změnily ceny pozemků pro ...
Obálka knihy ÚZ Č. 998 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2014 99,00 Kč
Rekodifikace soukromého práva se od r. 2014 dotkla také zákona o daních z příjmů (843 změnových bodů) a zákona o rezervách (24 změn a doplnění); oba z...
Obálka knihy VZORY KORESPONDENCE PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU + CD Prudký Pavel, Lošťák Milan 469,00 Kč
1. vydání. Zákon o správě daní a poplatků je od 1. 1. 2011 nahrazen zcela novým daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb., který je novou normou se změn...
Obálka knihy ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Dvořáková Dana 397,00 Kč
Publikace vychází z mezinárodních standardů účetního výkaznictví i z účetnictví v ČR. Cílem je podat takový výklad, který umožní porozumět účetnictví ...
Obálka knihy ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 2013 - KOMENTÁŘ kolektiv autorů 890,00 Kč
Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. ▪ Páté, aktualizované vydá...
Obálka knihy ZDANĚNÍ OSOBNÍCH PŘÍJMŮ Vančurová Alena 595,00 Kč
Odborná publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale i z poh...