Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Právo, vyhlášky, předpisy

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
Obálka knihy DATOVÉ SCHRÁNKY V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR prof. Ing. Smejkal Vladimír, CSc. LL.M. 239,00 Kč
Obsah: - Úvodem něco o budování e-Governmentu v ČR - Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - po nov...
Obálka knihy INFORMOVANÝ SOUHLAS - teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví Šustek Petr, Holčapek Tomáš 418,00 Kč
Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem sou...
Obálka knihy JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU Z POHLEDU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Vrajík Michal 849,00 Kč
1. vydání Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než ...
Obálka knihy LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ kolektiv autorů 319,00 Kč
Autoři: Jana Pilátová, Jaroslav Richter, Adam Sigmund, Petr Taranda. 5. aktualizované a rozšířené vydání Tato na trhu jedinečná publikace – v ce...
Obálka knihy MĚNOVÁ ANALÝZA Kodera Jan 239,00 Kč
Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a ...
novinka Obálka knihy MERITUM - MZDY OD A DO Z 2016 kolektiv autorů 599,00 Kč
13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy...
Obálka knihy MERITUM - OBCHODNÍ KORPORACE A NEKALÁ SOUTĚŽ Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek 960,00 Kč
Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří čá...
Obálka knihy MERITUM - TVORBA MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ Šromová Eva 677,00 Kč
Srozumitelný výklad tvorby právních předpisů obcí a krajů, se kterými se při běžné praxi setkává každý starosta či hejtman; člen zastupitelstva obce i...
Obálka knihy MERITUM - TVORBA SPRÁVNÍCH AKTŮ Šromová Eva 369,00 Kč
Součástí publikace je celá řada vzorů, Správní řád v platném znění a bezplatná aktualizace na internetu! Cílem tohoto výkladu není prezentace právn...
Obálka knihy MERITUM - VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Kolektiv autorů 1 040,00 Kč
Alena Vondráková, Blanka Ernegrová, Pavel Chaloupek, Jaroslava Chaloupková, Martin Jachura, Eva Loudová, Katarína Maisnerová.. 2. aktualizované vyd...
Obálka knihy MERITUM - VZORY ŽÁDOSTÍ, ROZHODNUTÍ A JINÝCH ÚKONŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Knecht Michal 1 205,00 Kč
Kniha MERITUM Vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona poskytuje poprvé od nabytí účinnosti nového stavebního zákona (zákon č....
Obálka knihy NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula 449,00 Kč
1. vydání Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za ško...
Obálka knihy NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014 - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Bezouška Petr, Piechowiczová Lucie 429,00 Kč
1. vydání Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s novými institu...
Obálka knihy NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - RODINNÉ PRÁVO, MAJETKOVÁ PRÁVA Šmíd David, JUDr. 229,00 Kč
Autorovi JUDr. Davidu Šmídovi, Ph.D., se podařilo připravit publikaci, která nabízí uživatelsky velmi komfortní pochopení nového občanského zákoníku. ...
Obálka knihy NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 2014 kolektiv autorů 1 099,00 Kč
1. vydání Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obc...
Obálka knihy OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO Eliáš Karel, Havel Bohumil, Bezouška Petr, Šustrová Daniela 590,00 Kč
Čtivě, srozumitelně a mnohdy i vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabydo...
Obálka knihy OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2014 329,00 Kč
Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon o mezinárodním právu soukromém a prováděcí a s...
Obálka knihy OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Dvořák Tomáš 444,00 Kč
Publikace spojuje aktualizované výklady původně samostatných publikací Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost. Při výkladu je sledová...
novinka Obálka knihy PRŮVODCE UZAVÍRÁNÍM SMLUV PO REKODIFIKACI Ondrejová Dana 499,00 Kč
Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmlu...
Obálka knihy PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ MEZI MANŽELY sestavil Jan Šarman 346,00 Kč
Tento svazek Přehledů judikatury je prvním uceleným souborem judikatury z oblasti společného jmění manželů (dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů...
Obálka knihy REGULACE REKLAMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Fleischmannová Irena, Jandová Venuše 204,00 Kč
Reklama je výrazným činitelem v propagaci aktivit fyzických a právnických osob. Jako placená forma prezentace, sledující zejména podporu spotřeby a pr...
Obálka knihy ŘÍZENÍ JAKOSTI A OCHRANA SPOTŘEBITELE Veber Jaromír a kolektiv 269,00 Kč
Anotace Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha ob...
Obálka knihy SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2014 Jan Hejda, Nina Bachroňová, Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková 429,00 Kč
1. vydání. Společnost s ručením omezeným je v současné době nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě spo...
Obálka knihy SPOTŘEBITEL - JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ A BRÁNIT SVÁ PRÁVA PŘED SOUDEM Dohnal jakub, Šperka Tomáš 189,00 Kč
Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přeh...
Obálka knihy ÚZ Č. 1048 ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ S REJSTŘÍKEM 55,00 Kč
Zákon o státní službě účinný od 1. 1. 2015 obsahuje více než 200 paragrafů, které upravují organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnan...
Obálka knihy ÚZ Č. 1055 ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA, SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 2015 59,00 Kč
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky. Od ledna 2015 byla podstatně novelizována vyhláška o po...
Obálka knihy ÚZ Č. 1080 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KONCESNÍ PŘEDPISY 87,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o veřejných zakázkách, který byl začátkem roku 2015 dvakrát novelizován (celkem 54 změn a doplnění); dále je zde...
Obálka knihy ÚZ Č. 1091 ENERGETICKÝ ZÁKON, ZÁKON O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 2016 135,00 Kč
Od ledna 2016 se zásadně změní tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1096 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, EXEKUČNÍ ŘÁD 197,00 Kč
Publikace obsahuje soubor 27 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání byl 2 významnými novelami dotčen občanský soudní řád; 2x byl změn...
Obálka knihy ÚZ Č. 1101 SPRÁVNÍ ŘÁD, PŘESTUPKY (NOVELA OD 1.10.2015) 67,00 Kč
Hlavní změnou proti předchozímu vydání je podstatná novela zákona o přestupcích – zavádí se evidence přestupků, zpřísňuje se definice přestupků proti ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1102 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 289,00 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zeměd...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1110 VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2016, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2016 49,00 Kč
Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2016. V publik...
Obálka knihy ÚZ Č. 900 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014 rekodifikace 139,00 Kč
Po mnoha letech příprav byl v březnu 2012 schválen nový občanský zákoník, který zásadním způsobem mění celou koncepci soukromého práva v České republi...
Obálka knihy ÚZ č. 901 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 2014 77,00 Kč
Po mnoha letech příprav byl v březnu 2012 schválen nový zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje tu část obchodního zákoníku, která upravuje ob...
Obálka knihy ÚZ Č. 902 PŘEVODOVÉ TABULKY A REJSTŘÍKY PRO NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ZMPS 2014 65,00 Kč
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní...
Obálka knihy ÚZ č. 981 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON 2014 zákony-rekodifikace 67,00 Kč
V souvislosti s novým občanským zákoníkem a se zrušením obchodního zákoníku se mění a doplňuje živnostenský zákon; změny jsou jednak terminologického ...
Obálka knihy VEŘEJNÉ FINANCE - TEORIE A PRAXE V ČR Peková Jitka 604,00 Kč
Publikace podává zhuštěný a komplexní výklad specifické ekonomické disciplíny - veřejných financí. Renomovaná autorka seznamuje čtenáře s touto proble...
Obálka knihy VEŘEJNÉ FINANCE (vč. CD s prezentacemi) Hamerníková Bojka, Maaytová Alena a kolektiv 417,00 Kč
Kniha obsahuje i CD s výukovými prezentacemi. Nová učebnice veřejných financí sestavená autorským kolektivem, který se skládá z odborníků z několik...
Obálka knihy VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PRÁVNÍ MINIMUM PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Poremská Michaela 299,00 Kč
1. vydání Jedná se o odbornou rukověť, která poskytuje základní informace o zadávání veřejných zakázek – postup při zadávání veřejných zakázek podl...
Obálka knihy VÝVOJ A PERSPEKTIVY EVROPSKÉHO VENKOVA Tomšík Karel 230,00 Kč
Kniha Vývoj a perspektivy evropského venkova se zabývá problematikou udržitelného rozvoje venkovských oblastí a jejich dominantní ekonomickou aktivito...
Obálka knihy ZAJIŠTĚNÍ A ZÁNIK OBCHODNÍCH ZÁVAZKŮ František Faldyna, Jan Hušek, Tomáš Pohl 432,00 Kč
Publikace se zabývá nejdůležitějšími a v praxi nejvíce využívanými instituty zajištění a zániku obchodních závazků. V části o zajištění obchodních ...
Obálka knihy ZAKLÁDÁME A PROVOZUJEME ŽIVNOST 349,00 Kč
Každý podnikatel, ať již fyzická osoba, nebo obchodní společnost, chce-li vykonávat ziskovou činnost, tedy podnikat, musí mít nějaké živnostenské oprá...
Obálka knihy ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem Havel Bohumil a kolektiv 340,00 Kč
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. ...
Obálka knihy ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S KOMENTÁŘEM Bartík Václav, Eva Janečková 399,00 Kč
1. vydání Publikace obsahuje souborný komentář k zákonu o ochraně osobních údajů, který doznal v průběhu let celé řady změn, čímž došlo k celkovému p...
Obálka knihy ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ S KOMENTÁŘEM Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková 649,00 Kč
1. vydání. Publikace Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném k 31. říj...