Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Právo, vyhlášky, předpisy

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
Obálka knihy DATOVÉ SCHRÁNKY V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR prof. Ing. Smejkal Vladimír, CSc. LL.M. 239,00 Kč
Obsah: - Úvodem něco o budování e-Governmentu v ČR - Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - po nov...
Obálka knihy INFORMOVANÝ SOUHLAS - teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví Šustek Petr, Holčapek Tomáš 418,00 Kč
Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem sou...
Obálka knihy JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU Z POHLEDU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Vrajík Michal 849,00 Kč
1. vydání Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než ...
Obálka knihy MĚNOVÁ ANALÝZA Kodera Jan 239,00 Kč
Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a ...
Obálka knihy MERITUM - OBCHODNÍ KORPORACE A NEKALÁ SOUTĚŽ Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek 960,00 Kč
Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří čá...
Obálka knihy MERITUM - TVORBA MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ Šromová Eva 677,00 Kč
Srozumitelný výklad tvorby právních předpisů obcí a krajů, se kterými se při běžné praxi setkává každý starosta či hejtman; člen zastupitelstva obce i...
Obálka knihy MERITUM - TVORBA SPRÁVNÍCH AKTŮ Šromová Eva 369,00 Kč
Součástí publikace je celá řada vzorů, Správní řád v platném znění a bezplatná aktualizace na internetu! Cílem tohoto výkladu není prezentace právn...
Obálka knihy MERITUM - VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Kolektiv autorů 1 040,00 Kč
Alena Vondráková, Blanka Ernegrová, Pavel Chaloupek, Jaroslava Chaloupková, Martin Jachura, Eva Loudová, Katarína Maisnerová.. 2. aktualizované vyd...
Obálka knihy MERITUM - VZORY ŽÁDOSTÍ, ROZHODNUTÍ A JINÝCH ÚKONŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Knecht Michal 1 205,00 Kč
Kniha MERITUM Vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona poskytuje poprvé od nabytí účinnosti nového stavebního zákona (zákon č....
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 6/2017 - ŠKODA A JEJÍ NÁHRADA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se podstatným způsobem změnil institut náhrady škody. Metodické aktuality č. 6/2017 přinášejí odborný člá...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 7/2016 PRÁVNÍ ÚPRAVA S.R.O. A A.S. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. a kolektiv 99,00 Kč
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva jsme se v Metodických aktualitách již dvakrát věnovali nejpodstatnějším změnám v právní úpravě obchodníc...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 8/2016 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZDĚLENÍ ZISKU V S.R.O. A A.S. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
Osmým číslem Metodických aktualit navazujeme na sérii odborných článků věnovaných právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. ...
Obálka knihy NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula 449,00 Kč
1. vydání Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za ško...
Obálka knihy NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014 - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Bezouška Petr, Piechowiczová Lucie 429,00 Kč
1. vydání Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s novými institu...
Obálka knihy NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - RODINNÉ PRÁVO, MAJETKOVÁ PRÁVA Šmíd David, JUDr. 229,00 Kč
Autorovi JUDr. Davidu Šmídovi, Ph.D., se podařilo připravit publikaci, která nabízí uživatelsky velmi komfortní pochopení nového občanského zákoníku. ...
Obálka knihy NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 2014 kolektiv autorů 1 099,00 Kč
1. vydání Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obc...
Obálka knihy OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2014 329,00 Kč
Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon o mezinárodním právu soukromém a prováděcí a s...
Obálka knihy OBCHODNÍ PRÁVO - PODNIKATEL, PODNIKÁNÍ, ZÁVAZKY S ÚČASTÍ PODNIKATELE Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv 890,00 Kč
Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k pod...
Obálka knihy PRŮVODCE UZAVÍRÁNÍM SMLUV PO REKODIFIKACI Ondrejová Dana 499,00 Kč
Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmlu...
novinka Obálka knihy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Pilík Václav 240,00 Kč
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétní...
Obálka knihy REGULACE REKLAMY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Fleischmannová Irena, Jandová Venuše 204,00 Kč
Reklama je výrazným činitelem v propagaci aktivit fyzických a právnických osob. Jako placená forma prezentace, sledující zejména podporu spotřeby a pr...
Obálka knihy ŘÍZENÍ JAKOSTI A OCHRANA SPOTŘEBITELE Veber Jaromír a kolektiv 269,00 Kč
Anotace Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha ob...
Obálka knihy SPOTŘEBITEL - JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ A BRÁNIT SVÁ PRÁVA PŘED SOUDEM Dohnal jakub, Šperka Tomáš 189,00 Kč
Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přeh...
Obálka knihy ÚZ Č. 1140 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, REGISTR SMLUV 99,00 Kč
Od října 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zcela nahradí dosavadní zákon. Zákon mění pravidla pro zadávání veřejnýc...
Obálka knihy ÚZ Č. 1142 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, ZVLÁŠTNÍ ŘÍZENÍ SOUDNÍ, ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, EXEKUČNÍ ŘÁD 197,00 Kč
Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání byl třemi novelami dotčen občanský soudní řád; dvakrát byl změněn...
Obálka knihy ÚZ Č. 1169 OBČANSKÝ ZÁKONÍK 0,00 Kč
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti po...
Obálka knihy ÚZ Č. 1171 OBCHODNÍ KORPORACE 125,00 Kč
Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální t...
Obálka knihy ÚZ Č. 1172 STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 179,00 Kč
Od posledního vydání došlo k několika menším novelám stavebního zákona, zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona o vyvlastnění a zejména zák...
Obálka knihy VEŘEJNÉ FINANCE - TEORIE A PRAXE V ČR Peková Jitka 604,00 Kč
Publikace podává zhuštěný a komplexní výklad specifické ekonomické disciplíny - veřejných financí. Renomovaná autorka seznamuje čtenáře s touto proble...
Obálka knihy VÝVOJ A PERSPEKTIVY EVROPSKÉHO VENKOVA Tomšík Karel 230,00 Kč
Kniha Vývoj a perspektivy evropského venkova se zabývá problematikou udržitelného rozvoje venkovských oblastí a jejich dominantní ekonomickou aktivito...
Obálka knihy ZAKLÁDÁME A PROVOZUJEME ŽIVNOST 349,00 Kč
Každý podnikatel, ať již fyzická osoba, nebo obchodní společnost, chce-li vykonávat ziskovou činnost, tedy podnikat, musí mít nějaké živnostenské oprá...
Obálka knihy ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem Havel Bohumil a kolektiv 340,00 Kč
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. ...
Obálka knihy ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 2016 S KOMENTÁŘEM Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková 669,00 Kč
2. aktualizované vydání Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při...
Obálka knihy ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S KOMENTÁŘEM K 1. 10. 2016 Kruták Tomáš, Krutáková Lenka, Gerych Jan 649,00 Kč
1. vydání První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2...